Tác nghiệp: tránh vượt tàu. Theo đúng biểu đồ chạy tàu hiện tại, tàu SE20 sẽ tránh tàu TN1 tại đây.
Ga bên: hướng Bắc Thường Tín, hướng Nam Phú Xuyên
Công lệnh tốc độ:
- Thường Tín (km17+400) - Km22: 70 km/h
- Km22 - Chợ Tía: 80 km/h
- Chợ Tía - Phú Xuyên (Km33+340): 80 km/h
Thông qua ga trên đường chính đạt 60 km/h, đường nhánh 15 km/h

Khách sạn đã xem