Đình Đồng Lý

Đình Đồng Lý

06/05/2014 1895

Đình Đồng Lý, xã Mỹ Đồng, huyện Thuỷ Nguyên có từ thế kỷ 17, tiềm ẩn nhiều giá trị lịch sử và văn h...

Xem thêm